VCA (2017/6.0) is de norm voor het bevorderen van veilige werkomstandigheden. VCA is de afkorting van ‘VGM Checklist Aannemers’. VGM staat daarbij voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Bij de gunning van opdrachten wordt in toenemende mate geëist dat leveranciers VCA-gecertificeerd zijn.

Om als bedrijf VCA-gecertificeerd te kunnen worden, moeten alle operationeel medewerkers in het bezit zijn van een VCA-persoonscertificaat. Verder moet uw bedrijf voldoen aan de eisen van de ‘VCA-checklist’. De eisen uit deze checklist hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen uw bedrijf.

VCA-bedrijfscertificering: welk niveau?

VCA is bedoeld voor opdrachtnemers die bij hun opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Er zijn twee niveaus van VCA-certificering:

  • VCA* (enkel ster): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens de uitvoering op de werkvloer;
  • VCA** (dubbel ster): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens de uitvoering op de werkvloer, alsmede op uw VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Bij veel bedrijven vinden de uitvoerende werkzaamheden hoofdzakelijk plaats op de locatie van hun opdrachtgevers. Het veiligheidsbeleid en de veiligheidsregels van de opdrachtgevers zijn hierbij leidend. Dit betekent dat men kan volstaan met VCA* (enkel ster).

Onze aanpak

Hiernaast is onze aanpak schematisch weergegeven.

De eerste drie fasen doorlopen wij in korte tijd en noemen wij het ‘aanlooptraject’.

De laatste twee fasen vragen meer tijd en noemen wij het ‘uitvoeringstraject’. Hierna volgt nog het ‘certificeringstraject’.

Aanlooptraject:

In de voorbereiding (fase 1) worden nadere afspraken gemaakt over de planning en de medewerkers die bij het project worden betrokken. Ook bepalen we hier het gewenste niveau: VCA enkel of dubbel ster.

Vervolgens voeren wij een nulmeting uit (fase 2) aan de hand van de ‘VCA-checklist’. Indien dit nog niet aanwezig is, wordt er ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst door een veiligheidskundige. Hierbij worden alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is overigens ook een verplichting vanuit de Arbowet.

Op basis van de nulmeting en de RI&E wordt een actiepuntenlijst (fase 3) opgesteld, waarin precies staat wat u nog moet doen om te voldoen aan de VCA-eisen.

Uitvoeringstraject:

Vervolgens ondersteunen wij u bij de uitvoering van deze actiepunten (fase 4). Wij stellen een ‘VGM-beheersysteem’ (handboek) op waarin onder andere uw organisatie- en communicatiestructuur wordt beschreven. Verder bestaat dit VGM-handboek uit een aantal procedures en werkafspraken op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van, door Nehem ontwikkelde, voorbeeldprocessen en documenten die zich in de praktijk hebben bewezen.

Bij de evaluatie (stap 5) wordt getoetst of het opgestelde VGM-beheersysteem inmiddels voldoet aan de eisen van de VCA-norm. Dit wordt gedaan in de vorm van een interne audit, een verplicht onderdeel van de VCA-norm. Tevens stellen wij samen met u een directiebeoordeling op. Dit is een verplichte, jaarlijkse beoordeling van het VGM-beheersysteem uitgevoerd door de directie.

Hoe verloopt het certificeringstraject?

De laatste stap is certificering. Een door u gekozen certificatie-instelling (CI) stuurt een VCA-auditor om uw VGM-beheersysteem te beoordelen. De beoordeling bestaat uit:

  • Fase 1 audit: Documentatiebeoordeling:
    Hierbij worden de documenten van uw VGM-handboek beoordeeld.

     

  • Fase 2 audit: Implementatiebeoordeling:
    Hierbij wordt nagegaan of het VGM-beheersysteem en alle werkafspraken ook in de praktijk worden toegepast. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken/interviews met de verantwoordelijken en aan de hand van bezoeken aan de werklocaties.

Voldoet u aan de eisen, dan ontvangt u het VCA-certificaat. Indien er tekortkomingen geconstateerd worden, krijgt u gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.

Een levend VCA-beheersysteem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers
en leidt tot een afname van verzuim en ongevallen!

Veiligheid & Advies op maat
Tel: 06-42610558

Web: www.veiligheidenadviesopmaat.nl
E-mail: info@veiligheidenadviesopmaat.nl
KvK: 71779655
BTW: NL177117308B02

VAOM