NVAF-richtlijn klaar om morgen te worden toegepast.

Per 1 september 2020 is de nieuwe, geactualiseerde NVAF-richtlijn “Funderingswerk in de publieke omgeving” van toepassing verklaard.

NVAF-richtlijn funderingswerk in de publieke omgeving 2020

Omdat er doorlopend ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en omgevingsmanagement past de funderingsbranche regelmatig haar richtlijnen aan.

Aanleiding tot wijziging van deze richtlijn zijn vigerende documenten als de Arbocatalogus Funderingen, het Vakboekje Veilig Funderen, de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (LRBS), de Richtlijn Torenkranen, de NVAF-richtlijn Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden, de Richtlijn Mobiele Kraan van de VVT en de komende herziening van het Bouwbesluit middels het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). En uiteraard de diverse technische ontwikkelingen.

Deze richtlijn is een actualisatie van de NVAF-richtlijn voor (het veilig ontwerpen, voorbereiden en realiseren van) funderingswerk in de publieke omgeving, uitgave november 2016.

“Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren bij de realisatie van deze herziening”  

Met de komst van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is de noodzaak om te komen tot een herziening groot. In deze LRBS staan weinig arbo-wettelijke benaderingen om veilig te werken, ondanks de bestaande wetgeving hierover (Arbeidsomstandighedenwet artikel 10 inzake voorkomen van gevaar voor derden en Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling 5 Bouwproces, artikelen 2.23-2.39). Omdat de LRBS alleen is verankerd in het Bouwbesluit, is zij vaak niet van toepassing op infrastructurele werken.

Deze NVAF-richtlijn behandelt de onderwerpen publieke omgeving en publieksveiligheid zowel vanuit arbo-wettelijk oogpunt als vanuit de verplichtingen voortvloeiende uit het Bouwbesluit en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

“Deze NVAF-richtlijn is derhalve ook gericht op infrastructurele werkzaamheden in de publieke omgeving en waar bouwwerken lager zijn dan de hoogte van het in te zetten materieel en de lengte van de te verwerken funderingselementen.”

De meest specifieke risico’s van funderingswerk in de publieke omgeving en een opsomming van de te treffen maatregelen staan in de richtlijn. Dit in tegenstelling tot de LRBS, alwaar alleen de risico’s behorende bij puur “klassiek” hijswerk worden benoemd. Toch staan in de LRBS goede algemene toevoegingen voor ons soort werk en deze onderwerpen worden daarom aangehaald in deze richtlijn.

In de opzet van deze NVAF-richtlijn is vastgehouden aan de coördinatie tijdens de ontwerp-, werkvoorbereidingsen uitvoeringsfases met benoeming van de risico’s gedurende alle fases ten behoeve van het werken in de ‘publieke’ omgeving. Deze methodiek is aangehouden vanuit de arbeidshygiënische strategie: elimineer het risico bij de bron.

De veiligheidsrisico’s komen vooral tijdens de realisatiefase naar voren. Het streven is om reeds in de ontwerpfase en door een goede werkvoorbereiding maatregelen te nemen om de optredende veiligheidsrisico’s waar mogelijk te elimineren, maar in ieder geval te minimaliseren.

Het advies is en blijft om zelf altijd goed op de hoogte te zijn van de geldende eisen met betrekking tot veilig werken in de publieke omgeving.

Deze richtlijn kan hier goed bij ondersteunen maar geeft nimmer het complete beeld van ons funderingswerk in de publieke omgeving. Blijf dus alert en zorg altijd voor maatwerk, ook bij veranderende omstandigheden.

Meer informatie én download van deze richtlijn: www.nvaf.nl

“Life Is Short, Don’t Rush It.”

Contact

+31 (0)6 42 61 05 58

info@veiligheidenadviesopmaat.nl